ΣΜΠΕ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΙΟΝΙΟ ΚΡΗΤΗ Δ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ Δ. ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «Repsol Exploracion S.A.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο», Δυτική Ελλάδα. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 10, Ιόνιο Πέλαγος, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «Total Ε&Ρ Greece Β.V.», «Edison International S.p.A.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος.  ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Τροποποίηση απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347/28.7.2017 (Β΄ 2849) για την Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο). ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο). ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε έντεκα θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο πέλαγος. ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΟΜΟΣ Α’ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Τροποποίηση της απόφασης Δ1/Α/12892/31.07.2014 «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης» (ΦΕΚ Β΄ 2186/08.08.2014) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια της Κρήτης» βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Κύρωσης της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «Total E&P Greece B.V.», «ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή «Δυτικά Κρήτης», ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤH ΘΑΛΑΣΣΙA ΠΕΡΙΟXH “ΝΟΤΙA THΣ ΚΡΗΤΗΣ”, ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών «Total E&P Greece B.V.», «ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή «Noτιοδυτικά Κρήτης», ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά Κρήτης και δυτικά Κρήτης. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΚΑΙ «ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ», ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ , ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Τροποποίηση απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/ 4348/28.7.2017 για την Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικής Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης».  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης». ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Τροποποίηση της απόφασης Δ1/Α/12892/31.07.2014 «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης» (ΦΕΚ Β΄ 2186/08.08.2014) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL & GAS –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ. ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2014

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή του δυτικού Κατάκολου. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ∆ΥΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ  ΜΑΙΟΣ 2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ – ∆ΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιριών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A. και Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά). ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2014

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή του δυτικού Πατραϊκού κόλπου.  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ∆ΥΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ  ΜΑΙΟΣ 2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ –  ∆ΥΤΙΚΟΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Β.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΧΑΡΤΕΣ