Παρέμβαση στο σινεμά Άστορ στο μουσικό ντοκυμαντέρ “While you live, shine”

Μέλη της Πρωτοβουλίας Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων παρευρέθηκαν στην προβολή της ταινίας του Paul Duane με επίκεντρο την ηπειρώτικη μουσική μέσα από την οπτική του Christofer King, ιρλανδού μουσικολόγου και του μεγαλύτερου συλλέκτη βινυλίων 78 στροφών μουσικής της Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής.

Με αφορμή την ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της Ηπείρου τόσο από την ταινία του P.Duane όσο και από το βιβλίο του C.King επικεντρωμένο στο ηπειρώτικο μοιρολόι πραγματοποιήσαμε παρέμβαση κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων μετά τη λήξη της προβολής προς το συγγραφέα και το σκηνοθέτη. Τέθηκε το ζήτημα της καταστροφής της κοινωνίας, του φυσικού περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας της Ηπείρου ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων σχεδίων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων και ζητήθηκε η τοποθέτηση από μέρους τους. Ο συγγραφέας παραδέχτηκε ότι η μουσική και η συνέχεια της είναι στενά συνδεδεμένη με τη φύση και τη διατήρηση του οικοσυστήματος. Ο σκηνοθέτης δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Μοιράστηκε το παρακάτω κείμενο στους παρευρισκόμενους όπως και στους συντελεστές.

STOP Hydrocarbons Extraction

As Christopher King describes in his book, Epirus music has embodied its history, landscape, local fests, collective experience and memory, keeping alive its healing power. Nothing of those would have been possible without the collective way of life based on human solidarity and harmonic co-existence with nature. However, Epirus as well as almost 1/3 of the Greek territory have recently been delivered to huge oil industries for exploration and exploitation of hydrocarbons.

Among the targeted areas, the entirety of Epirus is planned to be one of the first to go through extensive exploratory drillings. Ioannina and Thesprotia, in particular, will suffer a sum of 11.500 drills alongside 400 km. Moreover, it has been already decided that potential discovery of hydrocarbons will automatically trigger the installation of heavy industrial drilling facilities. We stand against the undergoing devastation of Epirus’ landscapes, which even at the point of exploration are being primarily damaged by:

· Deforestation along the exploration area, for road construction serving heavy load tractors and for numerous helicopter pads (>200).

· Extensive explosions every 60 m along 400 km affecting both wild fauna and flora including protected areas.

As far as it concerns the stage of hydrocarbons exploitation we denote, among many others, the heavy air pollution from constant hydrogen sulfide releases and intensive helicopters activity, the wide industrialization of virgin areas (some of which are part of the Natura 2000 network) for the construction of storage for derivatives and toxic waste, the potential seismicity stimulation and the waste of fresh water supplies while using invasive drilling methods such as fracking, the ability of tender winners to drill in a distance of 350m from rivers affecting the aquifer. Of course, leakage accidents are statistically anticipated by the official plans with disastrous implications.

Except for the huge impact of the aforementioned activities on the physical environment, recent experience from Basilicata in Italy has shown that the consequences in public health are devastating with increased cancer incidents and respiratory issues. Moreover, the local community suffered from increased internal migration since both quality of life and productive activities such as agriculture, livestock farming and tourism have been negatively affected creating an unprecedented breakup in social cohesion and local economy. We support an energy policy emerging from the actual needs of society based on low-scale interventions and energy use reduction.

The destruction of Epirus’ environment, society and public health is a lament that we will NOT allow the next generations to sing.

Athens Initiative against hydrocarbons extraction
ath-stop-mining.blogspot.com
ath.stop.mining@gmail.com

OXI ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Όπως περιγράφει ο Christopher King στο βιβλίο του, η μουσική της Ηπείρου έχει ενσωματώσει την ιστορία, το τοπίο, τα τοπικά πανηγύρια, τα συλλογικά βιώματα και τις εμπειρίες, κρατώντας ζωντανή τη θεραπευτική της δύναμη. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς το συλλογικό τρόπο ζωής βασισμένο στην ανθρώπινη αλληλεγγύη και την αρμονική συνύπαρξη με τη φύση. Παρ’ όλα αυτά, η Ήπειρος όπως σχεδόν το 1/3 της ελληνικής επικράτειας πρόσφατα παραδόθηκαν σε πετρελαϊκούς κολοσσούς για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Μεταξύ των στοχοποιημένων περιοχών, ολόκληρη η Ήπειρος έχει προγραμματιστεί ως μία από τις πρώτες περιοχές που θα υποστεί εκτεταμένες ερευνητικές γεωτρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας θα υποστούν ένα σύνολο 11.500 γεωτρήσεων κατά μήκος 400 χλμ. Επιπροσθέτως, έχει ήδη αποφασιστεί (στις υπογεγραμμένες συμβάσεις) ότι πιθανή εύρεση υδρογονανθράκων θα σημάνει αυτόματα την τοποθέτηση βαρέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στεκόμαστε απέναντι στην υφιστάμενη καταστροφή του ηπειρώτικου τοπίου, το οποίο ήδη από το στάδιο των ερευνών καταστρέφεται από:

· Αποψιλώσεις δασών κατά μήκος της ερευνητικής περιοχής, από διανοίξεις δρόμων για βαρέα οχήματα και από την δημιουργία ελικοδρομίων (περισσότερα από 200).

· Εκτεταμένες εκρήξεις (ερευνητικές γεωτρήσεις) κάθε 60μ κατά μήκος 400 χλμ. απειλώντας την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών.

Όσο αφορά το στάδιο της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, μεταξύ άλλων, σημειώνονται η βαριά ατμοσφαιρική ρύπανση από τις συνεχείς εκπομπές υδρόθειου και η εντατική δραστηριότητα ελικοπτέρων, η εκτεταμένη βιομηχανοποίηση παρθένων περιοχών (κάποιες του δικτύου Natura 2000) για την αποθήκευση παραγώγων και τοξικών αποβλήτων, την πιθανή έξαρση σεισμικότητας και την σπατάλη φρέσκου νερού κατά την εφαρμογή επεμβατικών μεθόδων εξόρυξης όπως η υδραυλική ρωγμάτωση (fracking), η δυνατότητα των πλειοδοτών να πραγματοποιήσουν εξορύξεις σε απόσταση μόλις 350 μ. από τα ποτάμια επηρεάζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα. Φυσικά, ατυχήματα διαρροών προβλέπονται από τα επίσημα στατιστικά των συμβάσεων με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Εκτός από τις τεράστιες επιπτώσεις των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον, πρόσφατη εμπειρία από την Basilicata της Iταλίας (εκτεταμένες γεωτρήσεις) έδειξε ότι οι συνέπειες στη δημόσια υγεία είναι ολοκληρωτικές με αυξημένα περιστατικά καρκίνων και αναπνευστικών προβλημάτων. Επιπροσθέτως, η τοπική κοινωνία υπέφερε από αυξημένη εσωτερική μετανάστευση δεδομένου ότι και η ποιότητα ζωής και οι παραγωγικές δραστηριότητες όπως γεωργία, κτηνοτροφία και τουρισμός επηρεάστηκαν αρνητικά δημιουργώντας μια άνευ προηγουμένου διάλυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας. Υποστηρίζουμε μια ενεργειακή πολιτική προερχόμενη από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας βασισμένη σε χαμηλής κλίμακας επεμβάσεις και τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της δημόσιας υγείας της Ηπείρου
είναι ένα μοιρολόι που δε θα επιτρέψουμε οι επόμενες γενιές να τραγουδήσουν.

Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
ath-stop-mining.blogspot.com
ath.stop.mining@gmail.com

Scroll to top