ΣΜΠΕ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Κ.Α

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Συναίνεση για τη μεταβίβαση του συνόλου του ποσοστού συμμετοχής είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της νυν Συμμισθώτριας εταιρείας με την επωνυμία «Energean International E&P S.p.A.» (πρώην «Edison International E&P S.p.A.») στην από 31.10.2017 Σύμβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4525/2018 (Α΄ 47), στην νυν Συμμισθώτρια, Συγγενή Επιχείρηση και Εντολοδόχο εταιρεία με την επωνυμία «Energean Hellas Ltd», ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Συναίνεση σε παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή της Σύμβασης Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος» που κυρώθηκε με το Ν. 4525/2018 (Α’ 47). ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Συναίνεση για την αλλαγή Εντολοδόχου στην από 31.10.2017 Σύμβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4525/2018 (Α’ 47), από την εταιρεία «Total E & P Greece B.V.» στην εταιρεία «Energean Hellas Ltd». ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Συναίνεση για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής πενήντα τοις εκατό (50%) της εταιρείας με την επωνυμία «Total E & P Greece B.V.» στην από 31.10.2017 Σύμβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος, όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4525/2018 (Α’ 47), στην Ανεξάρτητη Τρίτη εταιρεία «Energean Hellas Ltd». ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Συναίνεση για τη μεταβίβαση ποσοστού της «Edison Exploration & Production S.p.A», Συγγενούς Επιχείρησης του Συμμισθωτή «Edison International S.p.A», και για τη μεταβολή ελέγχου αυτού στην Σύμβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 4525/2018 (ΦΕΚ Α' 47/15.3.2018). ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Συναίνεση για τη μεταβίβαση του συνόλου του ποσοστού (25%) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην από 31.10.2017 Σύμβαση Μίσθωσης για την περιοχή «Περιοχή 2», Ιόνιο Πέλαγος όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4525/2018 (Α’ 47), στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ». ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «Total Ε&Ρ Greece Β.V.», «Edison International S.p.A.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος.  ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε έντεκα θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο πέλαγος. ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΟΜΟΣ Α’ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης. ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Συναίνεση σε παράταση α) του σταδίου ερευνών και β) της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή (Α’ Φάση) της Σύμβασης Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Ιωάννινα» που κυρώθηκε με το Ν. 4300/2014 (ΦΕΚ Α’ 222/03.10.2014). ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Συναίνεση Εκμισθωτή για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής εξήντα τοις εκατό (60%) της εταιρείας με την επωνυμία «Repsol Exploracion Ioannina S.A.» στην από 14.05.2014 Σύμβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Ιωάννινα» όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4300/2014 (Α’ 222), στη Συμμισθώτρια ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Energean Oil & Gas - Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων» και τον διακριτικό τίτλο «Energean Oil & Gas S.A.» και για την αλλαγή Εντολοδόχου στην ως άνω Σύμβαση Μίσθωσης από την ως άνω εταιρεία «Repsol Exploracion Ioannina S.A.» στην ως άνω ελληνική ανώνυμη εταιρεία «Energean Oil & Gas -Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων». ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Συναίνεση σε παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή της Σύμβασης Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «ΙΩΑΝΝΙΝΑ» που κυρώθηκε με το ν. 4300/2014 (Α’ 222). ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Συναίνεση σε παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή της Σύμβασης Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «ΙΩΑΝΝΙΝΑ» που κυρώθηκε με το Ν. 4300/2014 (ΦΕΚ Α’ 222/3.10.2014). ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2020

Συναίνεση σε παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή της Σύμβασης Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «ΙΩΑΝΝΙΝΑ» που κυρώθηκε με το Ν. 4300/2014 (ΦΕΚ Α’ 222/3.10.2014). ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2019

Συναίνεση για (α) τη μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ στην από 14.05.2014 Σύμβαση Μίσθωσης για την περιοχή «ΙΩΑΝΝΙΝΑ», όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4300/2014 (ΦΕΚ Α’ 222), στην εταιρεία REPSOL EXPLORACION IOANNINA S.A. και (β) μεταβολή του Εντολοδόχου της Σύμβασης. ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2017

Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «ΕΝERGEAN OIL & GAS − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM INC.» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων. ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2014

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή «Ιωάννινα» της Περιφέρειας Ηπείρου. 2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ) Χερσαία Σεισμική Έρευνα (ΧΣΕ) στην περιοχή «Ιωάννινα» της Περιφέρειας Ηπείρου

ΧΑΡΤΕΣ